Algemene verhuurvoorwaarden

Home / Algemene verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in met uitsluiting van alle andersluidende. In geval van verhuurovereenkomst is de ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk gehouden in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen. De huur wordt aangegaan aan de op de voorkant van de overeenkomst aangegeven en overeengekomen tarieven.

Artikel 2: Afsluiten en duur van de overeenkomst

​De huur/terbeschikkingstelling neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling van de schade en de betaling van de eventuele waarborg, waarvan het bedrag op de voorzijde van overeenkomst is vermeld, en in geval van een verhuurovereenkomst ook de verschuldigde huurgelden. Zij wordt pas stopgezet op het ogenblik dat het voertuig door Autobedrijf De Cock effectief in ontvangst wordt genomen. Voor elk bijkomend uur na het voorziene einde van de overeenkomst wordt 1/5 van het dagtarief aangerekend en vanaf 5 uur volledige dag. Indien het voertuig met akkoord van Autobedrijf De Cock wordt achtergelaten op een andere plaats dan die waar de initiële ophaling gebeurde zal de overeenkomst verder lopen tot op het ogenblik dat Autobedrijf De Cock een schriftelijke mededeling ontvangt van de huurder dat het voertuig ter beschikking staat op de betrokken plaats.

Indien de huurder de verhuurovereenkomst wil verlengen of de rechthebbende een verhuurovereenkomst wenst aan te gaan na de periode van terbeschikkingstelling dient hij zich daarvoor vóór het verstrijken van de initiële overeenkomst aan te bieden bij Autobedrijf De Cock. Autobedrijf De Cock aanziet elke niet tijdige inlevering als oplichting, bedrog en misbruik van vertrouwen, en zal hiervan steeds klacht indienen bij de politie. In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO (exclusief BTW) verschuldigd zijn aan Autobedrijf De Cock. Het voertuig dient op dezelfde locatie ingeleverd te worden als waar het in gebruik werd genomen en dit tijdens de normale openingsuren, behoudens andersluidend voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Indien het voertuig, zelfs met akkoord van Autobedrijf De Cock, wordt achtergelaten/ingeleverd buiten de openingsuren van het desbetreffende afleverpunt zal de huurder zelf verantwoordelijk blijven voor het voertuig tot aan de effectieve in ontvangst name door Autobedrijf De Cock. Voor het ophalen van een om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van Autobedrijf De Cock achtergelaten voertuig zal aan de huurder een ophalingsvergoeding aangerekend worden van 1,50 EUR per km (exclusief BTW) met een minimum van 300 EUR (exclusief BTW).

Na beëindiging van de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst heeft Autobedrijf De Cock bij niet-teruggave van het voertuig het recht het voertuig op kosten van de huurder terug in bezit nemen. Alle kosten verbonden aan deze terugname zijn voor rekening van de huurder. De huurder geeft uitdrukkelijke toestemming aan de aangestelde van Autobedrijf De Cock om zich toegang te verschaffen tot door hem gebruikte gebouwen en terreinen voor dergelijke terugname. Autobedrijf De Cock zal bij dergelijke terugname de grootste zorgvuldigheid aan de dag leggen omtrent de bewaring van de persoonlijke voorwerpen van de huurder welke desgevallend nog in het voertuig aanwezig zouden zijn, doch de huurder ontslaat Autobedrijf De Cock bij dergelijke terugname van elke verantwoordelijkheid betreffende deze persoonlijke voorwerpen.

Autobedrijf De Cock zal de huurder op de hoogte stellen indien in het door hem/haar gebruikte voertuig na afloop van de overeenkomst persoonlijke voorwerpen worden gevonden, en huurder beschikt dan over een periode van 10 werkdagen om de goederen af te halen, bij gebreke waaraan hij geacht zal worden onherroepelijk afstand van deze voorwerpen gedaan te hebben.

In geval van diefstal van het voertuig zal deze overeenkomst geacht worden te lopen tot op het ogenblik dat de huurder aan Autobedrijf De Cock het origineel attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigt.

In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder heeft Autobedrijf De Cock het recht de verhuurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, en zullen de huurgelden in voorkomend geval tot op die datum afgerekend worden.

In geval van gebruik van het voertuig in strijd met huidige overeenkomst heeft Autobedrijf De Cock eveneens het recht de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding.

De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het te allen tijde aan Autobedrijf De Cock is toegestaan om éénzijdig, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder enige vorm van schadevergoeding de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst te verbreken. In voorkomend geval zal het versturen van een e-mail of een aangetekend schrijven aan de huurder volstaan als kennisgeving van deze beslissing tot verbreking. De datum van inlevering van het voertuig (of voertuigen) die vermeld wordt in de kennisgeving zal gelden als einddatum van de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst, onverminderd de bepalingen van laattijdige of niet-conforme inlevering.

De verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst eindigt automatisch en onmiddellijk indien het gehuurde voertuig wegens mechanische storing, ongeval of schade niet meer rijdbaar is. De huurder dient Autobedrijf De Cock onverwijld in kennis te stellen indien dergelijke situatie optreedt. De huurperiode waarvoor een vergoeding verschuldigd is eindigt op het ogenblik van de acceptatie van de kennisgeving door Autobedrijf De Cock.

Artikel 3: Staat van het voertuig

De huurder erkent het voertuig in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals deze blijkt uit de vermeldingen op de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd en voorzien van de wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het inleveren van het voertuig zal eveneens de staat van het voertuig vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan het voertuig om het terug in de staat te herstellen waarin het zich bevond bij de aanvang van de overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil brengen van de brandstof, komen ten laste van de huurder. Binnen de 5 werkdagen na het inleveren van het voertuig door de huurder zal Autobedrijf De Cock hem schriftelijk informeren aangaande de kost van de herstelling van de eventueel te zijnen laste gelegde schades zoals bepaald op de voornoemde vastgestelde staat van het voertuig. De door Autobedrijf De Cock gehanteerde vergoedingen zullen in elk geval niet hoger liggen dan de voor de desbetreffende schades vastgestelde ‘Informex’-vergoedingen. Bij het inleveren van het voertuig met een lager brandstofpeil dan bij aanvang van de overeenkomst zal het verschil in brandstof worden aangerekend aan de liter-dagprijs te verhogen met 15 EURO (exclusief BTW) behandelingskosten.

Indien het voertuig al dan niet met uitdrukkelijk akkoord van Autobedrijf De Cock buiten de openingsuren en/of op een andere plaats dan die van de initiële ophaling wordt achtergelaten en/of in een toestand die dusdanig vuil is, exterieur en/of interieur, dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het voertuig niet onmiddellijk mogelijk is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een vaststelling is het bijgevolg onmogelijk om de vaststelling van de staat van het voertuig te maken. In deze gevallen zal Autobedrijf De Cock op het ogenblik dat zij het voertuig effectief onder haar beheer kan nemen en/of op het ogenblik dat het voertuig voldoende gereinigd is een vaststelling van de staat van het voertuig maken, en de klant via e-mail of per brief schriftelijk op de hoogte stellen van de vaststellingen tezamen met een begroting van de vergoeding voor eventuele schade, ontbrekende onderdelen, niet-aangevulde brandstof of andere anomalieën. Kosten voor reiniging van vuile voertuigen worden eveneens in rekening gebracht, onafhankelijk van eventuele aanwezigheid van schade. In geval van niet akkoord van de huurder met de door Autobedrijf De Cock vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane schadevaststellingen in deze gevallen dient de huurder Autobedrijf De Cock hiervan binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de door Autobedrijf De Cock gedane mededeling schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebrek aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de huurder onherroepelijk vermoed. In geval zulke melding van niet-akkoord wel gedaan wordt zal het dossier zo spoedig mogelijk voorgelegd worden aan een in gemeen overleg aangeduide onafhankelijke autodeskundige die een definitieve beslissing, waartegen geen beroep openstaat, zal nemen aangaande de vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte herstelvergoedingen. De kosten hiervan zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld worden over de partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald. Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de vaststellingen die de bij inlevering door Autobedrijf De Cock of diens aangestelde werden vastgelegd.

De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het voertuig in een normale staat van werking ontvangen te hebben. Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het onjuist gebruik van het voertuig en/of de abnormale slijtage aan het voertuig die het gevolg is van het gebruik van het voertuig door de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen. Bij vaststelling van mechanische schade aan het voertuig waarvan onze deskundigen besluiten dat deze met zekerheid is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig door de huurder omwille van een foutief gebruik, zal deze hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De huurder beschikt dan over een periode van 5 werkdagen om zijn eventuele bezwaren te laten geworden en een tegensprekelijke expertise aan te vragen; in geval van niet-reactie zal hij onherroepelijk als aansprakelijk voor de bijkomende schade beschouwd worden.

Het is de huurder niet toegestaan om schade aan het voertuig van welke aard dan ook – mechanisch of carrosserie of interieur – door een derde partij te laten herstellen, tenzij mits voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autobedrijf De Cock.

Artikel 4: Waarborg

De eventuele waarborg, waarvan de som vermeld is op de voorkant van de overeenkomst, dient door de huurder voldaan of gesteld te worden voor de overhandiging van de sleutels. Indien het voertuig op het einde van de overeenkomst wordt terugbezorgd zonder bijkomende schade en aan alle andere contractverplichtingen voldaan is zal de waarborg op de door de huurder opgegeven financiële rekening worden teruggestort. Indien er bijkomende schade aan het voertuig wordt vastgesteld bij de inlevering ervan en het niet aansprakelijk zijn van de huurder niet zonder twijfel vaststaat zal de waarborg door Autobedrijf De Cock behouden blijven tot de aansprakelijkheid definitief vast staat. Alle eventueel door de huurder aan Autobedrijf De Cock verschuldigde bedragen op basis van huidige voorwaarden, worden eveneens met de waarborg verrekend. Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is dient de huurder bij te betalen tot aan het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is. De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze bepalingen.

Artikel 5: Gebruik van het voertuig

Het voertuig wordt verhuurd/ter beschikking gesteld met het oog op een normaal gebruik. In geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ begrepen als een normaal gebruik met in elk geval minder dan 150 afgelegde km per dag en minder dan 4500 afgelegde km per maand. Bij het overschrijden van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 0,32 EURO (exclusief BTW) per extra kilometer, behoudens bewijs van grotere financiële of andere schade door Autobedrijf De Cock. Het voertuig mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden mits stipte naleving van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat onze voertuigen niet uitgerust zijn met winterbanden, tenzij uitdrukkelijk andersluidende melding, en dat zij bijgevolg niet mogen gebruikt worden in landen die verplicht gebruik van winterbanden voorzien tijdens de periode dat die verplichting geldt noch in die landen waar voorzien is dat het niet gebruiken van winterbanden tijdens bepaalde periodes op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en/of uitgebreide aansprakelijkheden voorzien zijn wegen het niet gebruiken van winterbanden tijdens die periodes.

Het is de huurder verboden het gehuurde voertuig:

 1. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
 2. te laten gebruiken door een bestuurder die niet als dusdanig op de overeenkomst vermeld staat;
 3. onder te verhuren;
 4. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;
 5. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer
 6. te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld personenvervoer
 7. te gebruiken voor het uitvoeren van een koerierdienst, besteldienst, huis aan huis leveringen;
 8. te gebruiken voor transport van dieren, zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten welke vlekken maken;
 9. te gebruiken voor scholing;
 10. te gebruiken in landen welke niet op de verzekeringskaart voorkomen, onverminderd de bepaling van paragraaf 1 van huidig artikel;

Het is eveneens verboden te roken of drugs te gebruiken in het voertuig.

Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft Autobedrijf De Cock het recht om de overeenkomst automatisch en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk te verbreken zonder dat huurder aanspraak kan maken op teruggave van ongebruikte huurgelden of enige schadevergoeding. De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het voertuig laten uitvoeren behoudens met de toestemming van Autobedrijf De Cock. De huurder dient te allen tijde de nodige voorzorgen tegen diefstal te nemen. De beperking van de aansprakelijkheid van de huurder zal in geval van diefstal dan ook, onder andere, enkel toepassing hebben indien de huurder de originele sleutel van het voertuig kan voorleggen. In geval van een huurovereenkomst met een beperkt aantal kilometers dient de huurder een panne aan de kilometerteller zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de twee uren na vaststelling van desbetreffende panne aan Autobedrijf De Cock te melden. Bij niet tijdige melding van de aldus opgetreden panne en/of indien desbetreffende panne aan de kilometerteller duidelijk toe te wijzen is aan de huurder zal het gereden aantal kilometers geschat worden op basis van vroeger gereden kilometers met een minimum van 150 km per dag. De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het voertuig gedurende de huurperiode/periode van terbeschikkingstelling en draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor. Administratiekosten ten belope van 40 EURO (exclusief BTW) zijn in geval van een ongeval zonder derden of in fout onherroepelijk ten laste van de huurder.

 

Artikel 6: Onderhoud van het voertuig

Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van Autobedrijf De Cock, alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder (bijv. Motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder. De huurder dient toe te zien op de eerbiediging van de door de constructeur voorgeschreven periodieke controles van de vloeistofniveaus alsook op de tijdige uitvoering van de onderhoudsbeurten dewelke tijdens de huurperiode zouden dienen plaats te vinden. Deze voorschriften kunnen voor elk voertuig in de handleiding die zich in het handschoenvakje bevindt geraadpleegd worden. Hij dient Autobedrijf De Cock te verwittigen op het ogenblik dat dergelijk onderhoudsbeurt of een benodigde herstelling moet plaatsvinden en het voertuig ter beschikking van Autobedrijf De Cock te stellen voor desbetreffende werkzaamheden en eventuele technische controle. Het is alleen en exclusief aan Autobedrijf De Cock voorbehouden om de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het voertuig uit te voeren.

Artikel 7: Betalingen

In het kader van huidige verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingsovereenkomst is de huurder, naast de bedragen vermeld op de verhuurovereenkomst en haar verlengingen, volgende bedragen verschuldigd aan Autobedrijf De Cock;

 1. eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging, eventuele herstellingen van bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot het bedrag waarvoor de huurder volgens zijn overeenkomst aansprakelijk is, en alle kosten voor laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig;
 2. alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door Autobedrijf De Cock gemaakt ter invordering van de door huurder verschuldigde bedragen die niet op vervaldag werden betaald;
 3. voor niet op vervaldag betaalde facturen zal van rechtswege en zonder daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar alsook een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 75 EURO;
 4. alle boetes en kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het voertuig, inbegrepen depannagekosten na (on)geval waarbij de bestuurder van het middels huidige overeenkomst gehuurde/terbeschikkinggestelde voertuig in fout is;
 5. per boete en/of retributie die door Autobedrijf De Cock ontvangen wordt betreffende de periode dat het voertuig onder beheer van de huurder is zal voor elk van deze een behandelingskost van 30 EURO excl. btw verschuldigd zijn, en dit per schrijven en/of herinneringsschrijven dat Autobedrijf De Cock dient te versturen.
 6. Wat betreft de parkeerretributies die aan Autobedrijf De Cock worden toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen, door Autobedrijf De Cock onmiddellijk doorgerekend worden, onverminderd de toepassing van punt 5 van huidig artikel.
 7. Kosten voor het terughalen van het voertuig, zoals hiervoor voorzien : € 120; excl.btw

De facturen zijn contant betaalbaar.

Artikel 8: Risico

​De personen die contractueel gerechtigd zijn het voertuig besturen zijn tijdens de looptijd van de huur/terbeschikkingstelling conform de Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder. Schade aan voorwerpen van de huurder zijn niet verzekerd. De huurder is steeds aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig, ongeacht op welke wijze die tot stand gekomen is, behoudens de schade voortvloeiend uit feiten waarvoor een identificeerbare derde partij aansprakelijk is.

Autobedrijf De Cock

Hendrik Mertensstraat 2B

9150 Kruibeke

03 774 52 33

BTW nr.: BE0684.292.141

null

Autobedrijf De Cock

Aarzel niet om ons te contacteren . Dit kan via onderstaand formulier.

CONTACTEER ONS